Obchodné podmienky

Definície

1. VÝKLAD

1.1. Definície v tomto bode platia pre podmienky uvedené v tomto dokumente: Spoločnosť: Emporia Style Kft. Sídlo firmy: 1012 Budapest, Márvány u. 17. EU Daňové číslo: HU12239856 Identifikačné číslo: 01-09-170422.

EU: znamená Európsku úniu.

Udalosť vyššej moci: má význam uvedený v bode 13.

Tovar alebo produkt: produkt/y, ktorý/é vám predáme v súlade s objednávkou.

Objednávka: vaša objednávka tovaru.

Potvrdenie objednávky: má význam uvedený v bode 2.6.

Podmienky: všeobecné podmienky uvedené v tomto dokumente.

my a všetky gramatické tvary zámena my: spoločnosť.

písomná podoba: zahŕňa aj komunikáciu prostredníctvom faxu a e-mailu.

Vy a/alebo gramatické tvary zámena Vy: osoba zadávajúca objednávku.

Help tím: osoby poverené spoločnosťou na realizáciu objednávok prostredníctvom telefónu

1.2. Názvy nemajú vplyv na výklad týchto podmienok.

1.3. Termín „bod“ označuje príslušný očíslovaný bod v týchto podmienkach.

2. ZÁKLAD PREDAJA

2.1. Tieto podmienky predstavujú spoločne s objednávkou celú dohodu medzi Vami a nami o predaji tovaru. Pred uzavretím zmluvy skontrolujte, či sú údaje v podmienkach alebo v objednávke úplné a presné. Ak si myslíte, že je v týchto dokumentoch nejaká chyba alebo v nich niečo chýba, okamžite nás, prosím, kontaktujte. Akákoľvek zmena podmienok alebo objednávky, na ktorej sa dohodnete s našimi oprávnenými zamestnancami a zástupcami, je záväzná len ak je zaznamenaná v písomnej podobe. My preberáme zodpovednosť len za vyhlásenia našich oprávnených zamestnancov vyhotovené v písomnej podobe. Pred zadaním objednávky si tieto podmienky riadne prečítajte, keďže uzavretím zmluvy podľa bodu 2.5 sa pre vás stávajú záväznými.

2.2. Účelom akýchkoľvek vzoriek, kresieb alebo reklám, ktoré vyhotovíme, je priblížiť vám tovar, ktorý popisujú. Hlavne:

2.2.1. všade, kde sú uvedené hmotnosti kovu alebo karáty, tieto predstavujú údaj charakteristický pre všetky predmety v danom dizajne;

2.2.2. ak ponúkame prstene vo viacerých veľkostiach, hmotnosť jedného prsteňa ktorejkoľvek veľkosti predstavuje priemer vypočítaný zo všetkých kusov vo všetkých veľkostiach;

2.2.3. v prípade ručne vyrobených predmetov môže byť rozdiel medzi údajom v zmysle bodu 2.2.1. a jednotlivým kusom väčší;

2.2.4. v šperkárskom priemysle sú mnohé drahé kamene podrobené nejakému druhu úpravy s cieľom vylepšenia ich vzhľadu alebo trvácnosti. Na základe toho beriete na vedomie, že akýkoľvek drahý kameň, ktorý si od nás kúpite, prešiel úpravou.

2.2.5. aj keď sa vždy snažíme zabezpečiť presné uvedenie pôvodu všetkých drahých kameňov, v prípade fazetových kameňov nie je vždy možné uvádzaný pôvod overiť.

2.3. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi týmito podmienkami a objednávkou majú prednosť tieto podmienky.

2.4. Objednávka predstavuje Vašu ponuku na uzatvorenie záväznej zmluvy, ktorú môžeme podľa nášho uváženia akceptovať alebo odmietnuť.

2.5. Zmluva medzi Vami a spoločnosťou vzniká zaplatením Vami objednaného tovaru. Doručenie objednávky nášmu Help tímu alebo prostredníctvom našej webovej stránky neznamená, že sme objednávku akceptovali.

2.6. Objednávke pridelíme číslo objednávky, o ktorom Vás budeme informovať (ďalej len ako „potvrdenie objednávky“). Toto číslo objednávky uvádzajte vo všetkej následnej korešpondencii v súvislosti s objednávkou.

2.7. Sme oprávnení tieto podmienky priebežne upravovať a dopĺňať. Vy sa riadite predpismi a podmienkami platnými v čase vzniku zmluvy medzi Vami a spoločnosťou v súlade s bodom 2.5, pokiaľ zmena týchto predpisov alebo podmienok nevyplýva zo zákona alebo ju nevyžaduje štátny alebo regulačný orgán (v ktorom prípade sa táto zmena bude vzťahovať na objednávky, ktoré ste už zadali a ktoré sme ešte nesplnili).

2.8. Akákoľvek objednávka zadaná prostredníctvom alebo v dôsledku televíznych programov spoločnosti (telefonicky, prostredníctvom internetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom) sa bude riadiť Postupmi a predpismi TV hry spoločnosti.

2.9. Používanie našej webovej stránky sa riadi Politikou ochrany súkromia spoločnosti a vy dávate súhlas k spracovaniu popísanému v tejto politike a ručíte za správnosť všetkých Vami poskytnutých údajov.

2.10. Zmluva medzi Vami a spoločnosťou a tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom krajiny, v ktorej má sídlo spoločnosť.

3. REKLAMNÝ A INÝ OBSAH

3.1. Text, obrázky, logá, grafika, fotografie, popisy, ilustrácie, údaje a iný materiál používaný alebo vytvorený spoločnosťou, ako aj jeho výber, montáž a riadenie sa v týchto podmienkach spoločne označuje ako „obsah“. My si vyhradzujeme právo kedykoľvek a bez oznámenia prestať používať, opraviť, vymazať, aktualizovať alebo zmeniť akýkoľvek obsah, špecifikáciu produktu a ceny, tak aby vybavenie Vašej objednávky nebolo takýmto naším konaním dotknuté.

3.2. Pokiaľ sa písomne nedohodneme inak, tak je obsah výhradným vlastníctvom spoločnosti a je chránený autorskými právami, obchodnými značkami, servisnými značkami a ostatnými vlastníckymi právami vo vlastníctve spoločnosti alebo tretích strán, ktoré spoločnosti udelili právo na ich používanie. Pokiaľ sa písomne nedohodneme inak, Vaše používanie obsahu sa bude obmedzovať na osobné, nekomerčné používanie v súvislosti s nákupom a objednávaním tovaru od spoločnosti a na žiaden iný účel.

3.3. Akékoľvek iné použitie z Vašej strany alebo zo strany akejkoľvek inej Vami oprávnenej osoby, ako je používanie konkrétne uvedené v týchto podmienkach alebo písomne povolené spoločnosťou, je prísne zakázané. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu môže predstavovať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o obchodných značkách, zákonov o ochrane osobnosti a publicite a predpisov a nariadení o komunikáciách.

3.4. Žiadne ustanovenie v tomto dokumente neudeľuje, či už implicitne alebo inak, žiadnu licenciu alebo právo na používanie akejkoľvek obchodnej značky alebo servisnej značky spoločnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá vlastní obchodné značky alebo servisné značky zobrazované alebo používané spoločnosťou. Svoje práva duševného vlastníctva si uplatníme v plnom rozsahu.

3.5. Obsah môže obsahovať chyby, nepresnosti, opomenutia a typografické chyby, prípadne môže byť neaktuálny. Vy potvrdzujete, že obsah sa poskytuje len na informačné účely a že akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia v obsahu nie sú pre spoločnosť záväzné, pokiaľ tak nie je výslovne uvedené.

4. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH

4.1. Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky ani prehlásenia v súvislosti s obsahom (či už na našej webovej stránke, v našich reklamách a publikáciách alebo inak) alebo presnosťou, úplnosťou alebo časovou aktuálnosťou daného obsahu. Bez obmedzenia vyššie uvedeného spoločnosť všetok obsah poskytuje „tak ako je“ bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane (okrem iného) implicitných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckeho nároku, neporušovania, bezpečnosti alebo presnosti. Tento popis obsahu „tak ako je“ je výslovnou podmienkou akejkoľvek transakcie so spoločnosťou.

4.2. Spoločnosť, jej dodávatelia alebo ich príslušní riaditelia, funkcionári, zamestnanci alebo zástupcovia nie sú v žiadnom prípade zodpovední voči Vám alebo akejkoľvek tretej strane za žiadne nepriame, následné, náhodné, osobitné alebo represívne náhrady škody, či už na základe zmluvy alebo občianskoprávneho deliktu vrátane zanedbania, ktoré vzniknú akýmkoľvek spôsobom z prístupu k alebo použitia, alebo nemožnosti prístupu k alebo použitia obsahu, za straty na zisku alebo inak, a to ani vtedy, ak bola spoločnosť výslovne oboznámená o možnosti vzniku takýchto škôd.

5. TOVAR

5.1. Ručíme za to, že pri dodávke bude tovar:

5.1.1. v súlade so svojim popisom vo všetkých podstatných ohľadoch (s výhradou akýchkoľvek obmedzení podľa ustanovení bodu 2.2);

5.1.2. v čo najvyššej kvalite zodpovedajúcej cene, za ktorú bol tovar predaný;

5.1.3. vhodný na akýkoľvek účel, na ktorý uvádzame, že je vhodný;

5.1.4. nebude mať podstatné chyby dizajnu, materiálu a vyhotovenia; a

5.1.5. v súlade so všetkými platnými zákonnými a regulačnými požiadavkami na predaj tovaru v krajine, v ktorej ste produkt(y) kúpili.

5.2. Záruka podľa bodu 5.1. sa poskytuje popri zákonnej záruke za tovar, ktorý je vadný alebo ktorý nie je inak v súlade s týmito podmienkami.

5.3. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadnu chybu tovaru vyplývajúcu z bežného opotrebenia, úmyselného poškodenia, nehody, Vášho zanedbania alebo zanedbania akejkoľvek tretej strany, ak tovar používate iným spôsobom, ako odporúčame, ak sa nebudete riadiť našimi pokynmi alebo v prípade akejkoľvek úpravy alebo opravy, ktorú urobíte bez nášho predchádzajúceho povolenia.

5.4. My urobíme primerané opatrenia na to, aby sme tovar riadne zabalili a zabezpečíme, aby ste svoju objednávku dostali v dobrom stave.

5.5. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na akýkoľvek opravený alebo vymenený tovar, ktorý Vám dodáme v prípade, že by bol pôvodný tovar chybný alebo inak v rozpore s týmito podmienkami.

6. DODANIE TOVARU

6.1. Doručenie tovaru je zadarmo (ďalej len „prepravné“) a tovar je doručený na Vami v objednávke zadanú adresu do 3 - 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

6.2. Dodacie lehoty sa môžu v závislosti od adresy doručenia líšiť. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nároky, straty, náklady, škody, výdavky a podobne, ktoré ste údajne utrpeli Vy alebo akákoľvek tretia strana a ktoré vznikli priamo alebo nepriamo alebo v akejkoľvek súvislosti s nesplnením odhadovaného alebo požadovaného termínu dodávky.

6.3. Budeme účtovať jedno prepravné na jednu objednávku bez ohľadu na množstvo objednaného tovaru. Ak objednávku v rámci rovnakej doby platnosti doplníte o ďalšie predmety, vyúčtujeme Vám len jedno prepravné, avšak s výhradou uvedenou nižšie. Dodávky na viacero adries si vyžadujú uzavretie zodpovedajúceho počtu objednávok a uhradenie zodpovedajúceho počtu prepravných poplatkov. Ak si v prípadoch, kedy je to možné, objednáte dodávku v ten istý deň, ďalšie predmety už k tejto objednávke nebude možné pridať.

7. CHYBNÝ TOVAR A VRÁTENIE TOVARU

7.1. Ak sa na tovare do 30 dní od jeho dodania vyskytne vada, budete si môcť zvoliť možnosť vrátenia peňazí alebo dodania výmenného tovaru, ak je daný kus na sklade.

7.2. Na vrátenie vadného tovaru musíte vyplniť formulár, ktorý si môžete stiahnuť na našej webovej stránke, prípadne kontaktujte naše oddelenie Služieb zákazníkom, ktoré Vám dá príslušné pokyny (kontaktné údaje sú uvedené na Vašom dodacom liste).

7.3. Za vrátený tovar, ktorý sa počas prepravy stratí, nezodpovedáme, a preto je dôležité, aby ste si zásielku poistili.

7.4. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na akýkoľvek opravený alebo vymenený tovar, ktorý Vám dodáme.

7.5. Prosím berte na vedomie, že zásielky ktoré vraciate formou dobierky nemáme možnosť prevziať.

8. VLASTNÍCKE PRÁVO A RIZIKO

8.1. Zodpovednosť za tovar prechádza na Vás jeho doručením na Vami zadanú adresu.

8.2. Vlastníctvo k tovaru prechádza na Vás až po tom, ako dostaneme všetky dlžné sumy za tovar v plnej výške vrátane prepravných poplatkov.

9. CENA A PLATBA

9.1. Cena tovaru je uvedená vo Vašej objednávke, ktorú sme my akceptovali.

9.2. V prípade objednávok dodaných v rámci EU tieto ceny zahrnujú aj prípadnú DPH. V prípade objednávok dodaných mimo EU Vám môže vzniknúť povinnosť uhradiť dovozné clo a/alebo daň, keď Vaša objednávka dorazí do Vašej krajiny. Vy nesiete zodpovednosť za tieto náklady a akékoľvek iné poplatky za preclenie.

9.3. Tieto ceny sú bez nákladov na doručenie (prepravného), ktoré sa pripočítajú k celkovej dlžnej sume.

9.4. Na objednávky s platbou kreditnou alebo debetnou kartou, kde je takáto karta vydaná mimo EU, sa môžu vzťahovať transakčné poplatky a pri všetkých takýchto objednávkach môžu vzniknúť ďalšie poplatky, ak sú objednávky zadané v inej mene, ako je mena, na ktorú je daná karta vystavená. Tieto poplatky a akékoľvek podobné poplatky pri alternatívnych metódach platby sú mimo našej kontroly a Vy ste povinní ich uhradiť priamo inštitúcii, ktorá Vašu kartu vydala.

10. 30-DŇOVÁ ZÁRUKA VRÁTENIA BEZ UDANIA DÔVODU

10.1. Ak si od nás kúpite tovar, máte výhodu našej 30-dňovej záruky vrátenia tovaru bez udania dôvodu, ktorá začína plynúť dňom doručenia Vášho tovaru. Ak nebudete z akýchkoľvek dôvodov s tovarom spokojní, jednoducho vyplňte formulár vrátenia tovaru zverejnený na našej webovej stránke a pošlite nám ho späť a my Vám pošleme plnú cenu daného tovaru.

10.2. Aby ste mohli túto záruku využiť, musíte zabezpečiť, aby vrátený tovar vyzeral ako nový, čo znamená, že:

10.2.1. nesmiete odstrániť identifikačný štítok pripnutý k tovaru;

10.2.2. pri náušniciach (a akýchkoľvek iných šperkoch, ktoré sa prepichujú) nesmiete porušiť hygienickú plombu;

10.2.3. nesmiete tovar nijako upraviť, napríklad nie je možné akceptovať vrátený prsteň s upravenou veľkosťou;

10.2.4. tovar musíte vrátiť v pôvodnom balení a s pôvodným certifikátom pravosti (ak bol dodaný);

10.2.5 musíte zabezpečiť, aby vonkajšie balenie tovar počas prepravy dostatočne chránilo.

10.3. Pred vrátením tovaru nás nemusíte kontaktovať, jednoducho sa riaďte pokynmi na našej webovej stránke a tovar určite pošlite vo forme poistenej zásielky.

10.4. Ak bude vrátený tovar v súlade s podmienkami uvedenými v bode 10.2., Vašu žiadosť o vrátenie platby spracujeme do 30 dní od doručenia Vami vráteného tovaru do nášho skladu.

10.5. Náhradu za pôvodné prepravné náklady alebo prepravné náklady na vrátenie tovaru neposkytujeme.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. V prípade objednávok doručených v rámci EU máte v súlade so Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ právo odstúpiť od zmluvy s nami na základe písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy kedykoľvek počas obdobia od uzavretia zmluvy do uplynutia štrnástich pracovných dní.

11.2. V takom prípade Vám do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy v súlade s bodom 11.1. vrátime plnú cenu uhradenú za tovar.

11.3. Tovar nám musíte vrátiť do 21 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti v nepoužitom a predajnom stave aj so všetkým pôvodným balením a na vlastné náklady.

12. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

12.1. S výhradou podľa bodu 12.2 a 12.3 nebude žiadna strana v prípade, ak ktokoľvek z nás nedodrží tieto podmienky zodpovedať za akékoľvek straty, ktoré druhej strane v dôsledku toho vzniknú, s výnimkou tých strát, ktoré sú predvídateľným následkom nedodržania týchto podmienok v čase uzatvorenia tejto zmluvy.

12.2. S výhradou podľa bodu 12.3 nebude nikto z nás zodpovedný za straty, ktoré vzniknú z nášho nedodržania týchto podmienok a ktoré spadajú do nasledujúcich kategórií:

12.2.1. strata príjmu alebo výnosu;

12.2.2. strata na zisku;

12.2.3. strata obchodu;

12.2.4. strata očakávaných úspor;

12.2.5. strata údajov;

12.2.6. akákoľvek časová strata; alebo

12.2.7. nadväzná strata.
Tento bod 12.2 však nevylučuje nároky na predvídateľnú stratu alebo poškodenie vášho fyzického majetku.

12.3. Žiadne ustanovenie v tejto dohode žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za:

12.3.1. úmrtie alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou;

12.3.2. podvod alebo podvodné prehlásenie;

12.3.3. akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo spoločnosť; alebo

12.3.4. vady produktov podľa ustanovení upravujúcich zodpovednosť za vady vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo spoločnosť; alebo

12.3.5. akúkoľvek inú vec, pri ktorej by vylúčenie alebo pokus o vylúčenie našej zodpovednosti bolo nezákonné alebo protiprávne.

13. UDALOSTI MIMO NAŠEJ KONTROLY

13.1. Nezodpovedáme za žiadne neplnenie alebo omeškanie s plnením akejkoľvek z našich povinností podľa týchto podmienok, ktoré je spôsobené udalosťami mimo našej primeranej kontroly (udalosť vyššej moci).

13.2. Udalosť vyššej moci zahrnuje akékoľvek konanie, udalosť, nenastanie, nekonanie alebo nehodu mimo našej primeranej kontroly a zahrnuje predovšetkým (avšak nielen) nasledujúce udalosti:

13.2.1. štrajky, výluky alebo iné stávky;

13.2.2. občianske nepokoje, výtržnosti, invázie, teroristické útoky alebo hrozby teroristického útoku, vojna (či už vyhlásená alebo nevyhlásená) alebo hrozba alebo príprava na vojnu;

13.2.3. požiar, explózia, búrka, povodeň, zemetrasenie, prepad pôdy, epidémia alebo iná prírodná pohroma;

13.2.4. nemožnosť používania železničnej, námornej, leteckej, cestnej prepravy alebo iných prostriedkov verejnej alebo súkromnej prepravy;

13.2.5. nemožnosť používania verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí;

13.2.6. zákony, nariadenia, legislatíva, predpisy alebo obmedzenia akejkoľvek vlády; alebo

13.2.7. pandémia alebo epidémia.

13.3. Naše povinnosti podľa týchto podmienok sa pozastavujú počas trvania udalosti vyššej moci a my máme nárok na predĺženie doby na plnenie týchto povinností počas trvania danej udalosti. Vykonáme primerané opatrenia s cieľom ukončiť udalosť vyššej moci alebo nájsť riešenie, aby sme mohli svoje povinnosti podľa týchto podmienok splniť aj napriek udalosti vyššej moci.

14. OZNÁMENIA

14.1. Všetky oznámenia, ktoré nám pošlete, sa musia spoločnosti odoslať v písomnej forme predplatenou poštou na adresu TV CZ, s.r.o., P.O.BOX 54, PSČ 252 29 Dobřichovice, Česká republika. My Vám môžeme oznámenie poslať buď na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú uvediete v objednávke. Oznámenie sa bude považovať za doručené a riadne podané tri dni od dátumu odoslania akéhokoľvek listu alebo, v prípade e-mailu, do 24 hodín po odoslaní e-mailu na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Na preukázanie podania akéhokoľvek oznámenia stačí v prípade listu preukázať, že daný list bol riadne adresovaný, opečiatkovaný a podaný na pošte a v prípade e-mailu, že e-mail bol odoslaný na uvedenú e-mailovú adresu adresáta.

15. ODŠKODNENIE

15.1. Zaväzujete sa spoločnosť, jej pridružené spoločnosti, zamestnancov, funkcionárov, riaditeľov a zástupcov obhajovať, odškodniť a zbaviť zodpovednosti za akýkoľvek nárok, straty, škody, zodpovednosť, náklady alebo požiadavku vrátane primeraných poplatkov odborných poradcov, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s Vaším porušením týchto podmienok, avšak za predpokladu, že toto odškodnenie sa nebude vzťahovať na žiaden nárok, straty, škody, zodpovednosť, náklady alebo požiadavky vyplývajúce zo zanedbania alebo úmyselného pochybenia spoločnosti. Tento prísľub odškodnenia platí bez ohľadu na splnenie objednávky alebo jej iné ukončenie.

16. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

16.1. Ak akýkoľvek súd alebo kompetentný orgán rozhodne, že ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok je v akomkoľvek rozsahu neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, daná podmienka sa v takomto rozsahu odčlení od ostatných podmienok, ktoré ostávajú v platnosti v zákonnom rozsahu.

16.2. V prípade, ak počas doby platnosti týchto podmienok nebudeme trvať na tom, aby ste si splnili akúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto podmienok alebo ak si neuplatníme akékoľvek z našich práv alebo náprav podľa týchto podmienok, nebude to znamenať, že sa takýchto práv alebo náprav vzdávame a nebude to znamenať, že tieto povinnosti nemusíte splniť. Ak sa vzdáme Vášho neplnenia, nebude to znamenať, že sa automaticky vzdávame akéhokoľvek Vášho ďalšieho neplnenia. Akékoľvek vzdanie sa akejkoľvek z týchto podmienok z našej strany nadobudne účinnosť až keď to výslovne označíme za vzdanie sa práva a urobíme tak v písomnej podobe.

Postupy a princípy TV hry

O TV hrách

Na našich TV kanáloch, webových stránkach alebo prostredníctvom našich stiahnuteľných aplikácií prevádzkujeme sériu prezentácií produktov prostredníctvom živého TV vysielania alebo online vysielania (každá ďalej len ako „TV hra“). TV hry môžu mať rôzny formát, avšak vo všeobecnosti obsahujú cenu, ktorá postupne klesá a isté množstvo produktov, ktoré je možné získať.

Množstvo

V každej jednotlivej TV hre sa počet ponúkaných produktov, ktoré je možné kúpiť za konečnú cenu, líši. V istom bode TV hry môžeme na obrazovke naznačiť počet zvyšných príležitostí v danej TV hre (ďalej len ako „zvyšné množstvo v hre“). Toto číslo naznačuje, koľko kusov daného produktu zamýšľame v danej TV hre ešte predať. Toto množstvo nepredstavuje nevyhnutne celkové množstvo produktov, ktoré máme v zásobe v trezore (ďalej len ako „množstvo v trezore“) v akomkoľvek danom okamžiku (to znamená, že môžeme mať aj viac kusov daného produktu, ako je množstvo uvedené ako „zvyšné množstvo v hre“). Nemáme žiadnu povinnosť predať celé zvyšné množstvo v hre a podobne platí aj to, že môžeme predať viac ako toto množstvo, ak bude dopyt väčší, ako sme predpokladali, a v trezore máme dostatočné nepridelené zásoby.

Počiatočná cena

Pamätajte, že počiatočná cena v akejkoľvek TV hre je len cena, ktorú sme zvolili na zahájenie TV hry a nemusí nevyhnutne predstavovať objektívnu trhovú hodnotu, odporúčanú maloobchodnú cenu alebo inú bežne používanú alebo akceptovanú predajnú cenu za daný produkt/dané produkty. Uvedené ceny sa riadia našimi všeobecnými podmienkami predaja. 

Klesajúce ceny

Keď sa konkrétna TV hra začne, cena za uvádzaný produkt môže začať klesať a môže sa pravidelne znižovať až kým sa na základe výlučne nášho uváženia nerozhodneme pristúpiť k prezentácii ďalšieho produktu. S prezentáciou ďalšieho produktu môžeme pokračovať ešte pred tým, ako rozdelíme celé množstvo v hre (alebo akúkoľvek jeho časť) účastníkom TV hry. Keď sa presunieme k prezentácii ďalšieho produktu, predchádzajúca hra, t. j. prezentácia predchádzajúceho produktu, môže ostať aj naďalej otvorená až kým ju neukončíme (viď nižšie) a účastníci môžu pokračovať v nákupe produktu za konečnú cenu, ak v nej ostáva dostatočné množstvo, ktoré sa dá alokovať.

Zadanie ponuky

Ak zbadáte produkt, ktorý by ste si chceli objednať, môžete objednávku zadať, keď hodnota produktu dosiahne cenu, ktorú ste ochotní zaplatiť. Zadaním objednávky potvrdzujete, že ste ochotní a máte v úmysle produkt/y, na ktoré ste zadali objednávku, kúpiť za konečnú cenu (ktorá môže alebo nemusí byť nižšia ako Výška vašej ponuky v objednávke) za predpokladu, že Vašu objednávku akceptujeme.

Alokácia položiek

Po úspešnom zadaní Vašej objednávky Vám produkt pridelíme. Keď Vám produkt pridelíme, tento sa Vám zarezervuje a Vy sa tým zaväzujete ho kúpiť v súlade s našimi predpismi vzťahujúcimi sa na zrušenie a vrátenie tovaru uvedenými v týchto podmienkach. Ak sa nerozhodnete pre zadanie objednávky, produkt môžu získať ostatní účastníci, ak je na produkt väčší dopyt ako je množstvo v trezore. Kým budeme mať dostatočné množstvo, daný predmet ostáva vo vašom košíku v konečnej cene.

Znižovanie množstva v hre

Pokiaľ bude TV hra na obrazovke, náš producent vynaloží maximálne úsilie na to, aby zvyšné množstvo v hre reflektovalo, koľko príležitostí na zadanie ponuky na jeden kus zo zvyšného množstva divákom ostáva. Pritom budú využívať všetky dostupné informácie vrátane aktuálnej aktivity a histórie aktivít na našej webovej stránke a telefónnych linkách. Z rôznych dôvodov zvyšné množstvo v hre uvedené na obrazovke nemusí vždy zodpovedať skutočnému zvyšnému množstvu v hre a tento údaj by sa mal považovať len za indikatívny. Napríklad volajúci môžu zložiť ešte pred tým, ako prehovoria s našim Help tímom alebo si môžu zakúpiť niekoľko kusov. Naši producenti sú školení, aby využili svoje skúsenosti a urobili čo najpresnejší odhad množstva na obrazovke, avšak svojou účasťou v TV hre akceptujete, že to môžu urobiť (a aj tak robia) na základe svojho úsudku. 

Ukončenie TV hier

TV hry sa zvyčajne končia buď hodinu od odstránenia grafiky z obrazovky na konci hlavnej prezentácie produktu alebo keď sa množstvo v trezore rozdelí zákazníkom podľa toho, čo nastane skôr. My môžeme na základe vlastného uváženia produkt na obrazovke po hlavnej prezentácii opäť zobraziť, ak ešte nejaké množstvo v TV hre ostáva; tým sa nepredlžuje samotné trvanie TV hry, ktorá sa aj tak ukončí v súlade s týmto odsekom. Na našej webovej stránke sa môžu zobrazovať aj TV hry, ktoré sa ešte neukončili. V prípade, že uvádzame TV hry vo formáte showcase, ktoré sa začínajú naraz, tieto sa naraz aj skončia na konci ukážky. Zahájením ukážky sa ukončia aj akékoľvek iné TV hry, ktoré v danom čase ešte bežali.

Konečná cena

Konečná cena je posledná (a najnižšia) cena, ktorú zobrazíme pred odstránením grafiky na obrazovke v hlavnej prezentácii TV hry. Bez ohľadu na cenu v čase zadania Vašej objednávky zaplatíte rovnakú konečnú nízku cenu ako ostatní úspešní účastníci TV hry, ak vám bol produkt úspešne pridelený. 

Neskoro zadané ponuky

Ak sa účastník dovolá po ukončení TV hry, nebude mať právo si produkt kúpiť za konečnú cenu. Ak však nejaký účastník zruší akékoľvek pridelené produkty, vyhradzujeme si právo (no nezaväzujeme sa) kontaktovať účastníkov, ktorí boli odmietnutí po ukončení TV hry a ponúknuť im produkt za konečnú predajnú cenu. 

Uplatnenie dobrej viery v hrách

Úspech TV hier závisí od dobrej viery účastníkov. Snažíme sa dosiahnuť rozumnú rovnováhu medzi zrušeniami objednávok a vrátením tovaru a zachovaním integrity TV hier. Aj keď máme politiku vrátenia tovaru do 30 dní bez uvedenia dôvodu, všetci účastníci v TV hrách sú povinní svoje ponuky zadávať v dobrej viere a s úmyslom zakúpenia daného produktu vo výške zadanej ponuky alebo nižšej ceny, ak cena pred ukončením TV hry aj naďalej klesá.

Politika ochrany súkromia

Našu webovú stránku, na ktorej sú zverejnené tieto podmienky, prevádzkuje a riadi spoločnosť. Táto politika ochrany súkromia vysvetľuje, akým spôsobom používame a chránime vaše osobné informácie. Používaním našej webovej stránky dávate súhlas s touto politikou ochrany súkromia. V prípade akýchkoľvek otázok o tejto politike ochrany súkromia alebo o tejto stránke nás neváhajte kontaktovať.

Rozsah

V tejto politike ochrany súkromia sa uvádza, ako nakladáme s vašimi osobnými informáciami pre účely našich služieb dostupných na našej webovej stránke . Používaním našej webovej stránky alebo registráciou dávate súhlas s podmienkami tejto politiky ochrany súkromia a výslovne súhlasíte so zberom, uchovávaním, používaním a poskytnutím Vašich osobných informácií tak, ako je to popísané v tejto politike ochrany súkromia.

Zber

Našu webovú stránku si môžete prezerať bez odhalenia Vašej totožnosti alebo uvedenia akýchkoľvek osobných informácií o sebe. Poskytnutím svojich osobných informácií prestávate byť pre nás anonymní. Ak sa rozhodnete nám osobné informácie poskytnúť, súhlasíte s prevedením a uložením takýchto informácií na naše servery nachádzajúce sa v Maďarsku. V prípade uchovávania citlivých údajov sa tieto uchovávajú v zašifrovanej forme čitateľnej len programami, ktoré sú chránené heslom a prístupovým bodom. 

Sme oprávnení zbierať a uchovávať nasledujúce osobné informácie:

 • e-mailová adresa, poštová adresa;
 • údaje kreditnej/debetnej karty;
 • informácie o transakciách na základe Vašich aktivít na stránke, ako napríklad zadávanie ponúk, nákupy a obsah, ktorý vytvoríte alebo ktorý súvisí s Vašim účtom;
 • dodacie, fakturačné a ostatné informácie, ktoré poskytnete s cieľom kúpy alebo dodania produktu;
 • diskusie, chaty, riešenie sporov, korešpondencia prostredníctvom našej webovej stránky a nám zaslaná korešpondencia;
 • prihlasovacie údaje počítača, štatistika zobrazenia našej webovej stránky, premávka (traffic) na našej webovej stránke a reklamné údaje; a
 • ostatné informácie vrátane Vašej IP adresy, prehliadača, operačného systému, názvu domény a času a ostatných štandardných informácií v rámci webového denníka.

Členské informácie

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke a stať sa členom bez akéhokoľvek poplatku alebo povinnosti pre Vás. Pri registrácii za člena je záujemca povinný zadať e-mailovú adresu a heslo (ďalej len ako „členské informácie“). Keď sa stanete členom, pridelíme Vám zákaznícke číslo a uložíme si dátum vzniku členstva. Na členskom formulári sa môžete rozhodnúť odhlásiť z odberu akýchkoľvek noviniek, ktoré rozosielame. Ak ich pri registrácii neodhlásite, novinky Vám budú zasielané po ich vytvorení. Každá novinka obsahuje možnosť odhlásenia ich odberu do budúcnosti. Táto informácia je k dispozícii nášmu operačnému a marketingovému oddeleniu. Všetky Vaše aktivity na našej webovej stránke sa budú dať vystopovať k Vášmu zákazníckemu číslu. 

Kontaktné informácie

Pri uzatváraní predaja požadujeme okrem členských informácií aj isté kontaktné informácie. Tým sa Vaše členské záznamy rozširujú o Vaše meno, adresu a telefónne číslo.

Dodacie informácie

Aby sme mohli tovar dodať, potrebujeme dodacie informácie, a preto od Vás budeme požadovať meno, dodaciu adresu a telefónne číslo. Tieto informácie môžeme poskytnúť akejkoľvek kuriérskej spoločnosti, ktorú použijeme na doručenie tovaru.

Údaje o kreditnej/debetnej karte

Pri úhrade za tovar alebo služby prostredníctvom kreditnej karty požadujeme zadanie čísla Vašej kreditnej karty, jej platnosť, typ (MasterCard, Visa atď.), meno držiteľa karty a bezpečnostný kód karty. Tieto informácie sa zadávajú priamo na stránke hosťovanej našim poskytovateľom služieb spracovania platieb kreditnou kartou, ktorý má certifikáciu PCI DSS Level 1 a ktorý tieto informácie uchováva v zašifrovanom formáte a nám poskytuje len „token“, ktorý si my uložíme a použijeme na spárovanie karty v danej transakcii. Poskytne nám aj prvých šesť a posledné štyri číslice čísla karty, názov držiteľa karty a platnosť, ktoré si uložíme, aby sme Vám pomohli identifikovať kartu, ktorú by ste v budúcnosti chceli použiť. Nikdy si neukladáme celé číslo kreditnej karty. Keďže používame systém s „tokenom“, nie je nutné poskytovať údaje o karte nášmu operačnému personálu a nikto z nášho personálu tak nemôže získať úplné údaje o kreditnej karte.

Informácie o objednávke

Po zadaní objednávky vedieme záznamy o druhu kúpeného produktu/druhoch kúpených produktov, množstve, cene a akýchkoľvek dodacích nákladoch. Pre účely analýzy si uchovávame aj dátum zadania objednávky a dátum jej odoslania. V súhrnnej, nekonkrétnej forme sa tieto informácie môžu poskytnúť našim obchodným partnerom vo forme analýzy alebo výplaty honoráru a/alebo licencií v rámci dodávky takéhoto tovaru.  Na konci procesu zadávania objednávky Vás môžeme požiadať, aby ste poskytli jednoduché marketingové informácie, ktoré nám pomôžu naše podnikanie rozvíjať. Môžete sa rozhodnúť tieto informácie neposkytnúť.

Použitie

Našim primárnym zámerom v rámci zberu osobných informácií je umožniť platbu kreditnou alebo debetnou kartou a zabezpečiť Vám bezpečný, hladký, efektívny a na mieru šitý zážitok. Súhlasíte, že Vaše osobné informácie môžeme použiť na nasledujúce účely:

 • poskytnutie služieb a Vami požadovanej zákazníckej podpory;
 • riešenie sporov, inkaso poplatkov a riešenie problémov;
 • zabránenie potenciálne zakázaným alebo nelegálnym aktivitám a uplatnenie našich všeobecných podmienok pre predaj a politík;

Ak sa prihlásite na odber noviniek, tak aj na tieto účely:

 • prispôsobenie, meranie a skvalitnenie našich služieb a obsahu a rozloženia našej stránky;
 • poskytovanie informácií o cielenom marketingu, aktualizáciách služieb a propagačných ponukách na základe Vašich komunikačných preferencií; a
 • porovnanie informácií kvôli presnosti a ich overenie u tretích strán

Poskytnutie Vašich informácií

Osobné informácie môžeme poskytnúť v prípade reagovania na zákonné požiadavky, uplatnenia našich predpisov, reagovania na tvrdenia, že cena alebo iný obsah porušuje práva tretích strán alebo ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti tretej strany.

Vaše osobné informácie môžeme poskytnúť aj nasledujúcim subjektom:

 • členovia našej firemnej rodiny s cieľom pomôcť odhaliť a zabrániť potenciálne nezákonným činom a poskytnúť spoločné služby (naše pridružené spoločnosti ich ponúknu len používateľom, ktorí si tieto služby vyžiadajú);
 • zmluvní poskytovatelia služieb, ktorí sa zúčastňujú na našich obchodných operáciách, ako napríklad vyšetrovanie podvodov, inkaso pohľadávok, plnenie objednávky, preprava, programy odmien a co-branded kreditné karty;
 • ostatné tretie strany v prípade, že nás výslovne požiadate, aby sme im Vaše informácie poslali alebo o ktorých ste boli výslovne informovaní pri využití konkrétnej služby a dáte k tomu súhlas;
 • príslušníci donucovacích orgánov alebo iní štátni úradníci v reakcii na overenú požiadavku súvisiacu s trestným vyšetrovaním alebo údajne nezákonnou aktivitou, v ktorých prípadoch poskytneme meno, mesto, telefónne číslo, e-mailovú adresu, ID históriu používateľa, sťažnosti na podvod a históriu ponúk; a
 • ak právoplatne odčleníme časť alebo celé naše podnikanie, Vaše informácie sa môžu previesť s odčlenenou časťou podniku.

Súbory Cookie

Na istých miestach našej webovej stránky používame súbory „cookie“ (malé súbory umiestnené na pevný disk počítača) ako referenciu na informácie uložené na našom serveri, ako napríklad údaje o členovi a akékoľvek preferencie s cieľom zlepšiť Vašu skúsenosť s našou webovou stránkou. Súbory cookie sa používajú aj na sledovanie správania používateľa na našej webovej stránke na analytické účely, čo nám umožňuje skvalitňovať naše služby zákazníkom. Odkazy tretích strán na našu webovú stránku buď z ich webovej stránky, z vyhradeného prepojenia na inom mieste alebo z vytlačenej URL sa zaznamenávajú pomocou súborov cookie a vďaka tomu môžeme uhradiť províziu subjektu, ktorý nás odkázal, za Vašu návštevu na našej webovej stránke. Súbory cookie sa ukladajú v záznamoch serveru a ich obsahy sa ukladajú v databáze stránky. Správanie pri prehliadaní môžeme v anonymnej forme poskytnúť nášmu marketingovému a operačnému personálu a môže sa poskytnúť akejkoľvek obchodnej strane v záujme skvalitnenia našich služieb. Súbory cookie nepoužívame na vytváranie profilov jednotlivých zákazníkov.

Je niekoľko dôležitých vecí, ktoré by ste o súboroch cookie mali vedieť, a to:

 • ponúkame isté funkcie, ktoré sú k dispozícii len s použitím súborov cookie;
 • súbory cookie nám pomáhajú identifikovať Vás a udržať Vás prihlásených;
 • väčšina cookies má platnosť len kým ste na našej webovej stránke, čo znamená, že sa z Vášho pevného disku automaticky vymažú, keď z našej webovej stránky odídete;
 • ak to váš prehliadač umožňuje, súbory cookie môžete vždy odmietnuť, aj keď to môže mať dopad na Vaše používanie našej webovej stránky; a
 • v prípade, ak na tejto stránke hosťujeme obsah akejkoľvek tretej strany, môže sa stať, že na istých miestach tejto webovej stránky narazíte na cookies od tretích strán, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

Odhlásenie z odberu

Ak sa chcete z odberu našich e-mailov odhlásiť, kliknite na prepojenie na konci ktoréhokoľvek z našich marketingových e-mailov a budete odhlásení z odberu všetkej e-mailovej komunikácie.

Tretie strany

Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto politike ochrany súkromia sa tento dokument vzťahuje len na používanie a zverejnenie informácií, ktoré od Vás zozbierame. Osobné informácie, ktoré s nami nesúvisia, nikdy nedávame ani neposkytujeme tretej strane. Údaje nazhromaždené z informácií a vyjadrené všeobecným a neosobným spôsobom sa môžu tretím stranám poskytnúť s cieľom skvalitnenia našich služieb pre zákazníkov.

Prepojenia na iné webové stránky

Na našej stránke sa môžu nachádzať hypertextové prepojenia (link) na iné webové stránky. Kliknutím na niektorý z týchto prepojení klikáte na inú webovú stránku. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali politiku ochrany súkromia týchto prepojených webových stránok, ktorá sa môže od našej politiky líšiť. Keď našu webovú stránku opustíte a vstúpite na inú webovú stránku, už nemôžeme zodpovedať za ochranu súkromia alebo ochranu akýchkoľvek informácií, ktoré takto prevediete alebo poskytnete.

Presnosť našej stránky

Vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti našej stránky z hľadiska jej prevádzky ako aj obsahu. Ak objavíte akúkoľvek chybu alebo opomenutia, informujte nás, prosím, na: web@klenottv.sk

Zmeny našej politiky ochrany súkromia

Vyhradzujeme si právo našu politiku ochrany súkromia časom meniť v súlade s rozvojom nášho podnikania. Ak túto politiku upravíme, upravenú politiku umiestnime na našej webovej stránke. Takéto zmeny našej politiky ochrany súkromia automaticky nadobudnú účinnosť okamžite po umiestnení príslušných zmien na našej webovej stránke.

Kontaktujte nás

Používaním našej webovej stránky dávate svoj súhlas s touto politikou ochrany súkromia. Súhlasíte so zberom a používaním týchto informácií tak, ako je uvedené vyššie. V prípade akýchkoľvek otázok o tejto politike ochrany súkromia alebo našej webovej stránke nás kontaktujte na e-mailovej adrese: web@klenottv.sk alebo zavolajte nášmu Help tímu na tel. č.: 0 850 100 100

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

ARS je postup mimosúdneho riešenia domácich a cezhraničných sporov, ktoré sa týkajú zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo zo zmlúv o službách medzi obchodníkom so sídlom v EU a spotrebiteľom s pobytom v EU, pri ktorých zasahuje subjekt ARS, ktorý navrhne alebo uloží riešenie, alebo oboch účastníkov spojí s cieľom uľahčiť zmierlivé riešenie.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Spotrebiteľ sa môže s požiadavkou o ďalšie informácie o podmienkach a postupe ARS obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum SR.

Návrh na začatie ARS je možné podať prostredníctvom webovej stránky: http://ec.europa.eu/consumers/odr/